Balon Pilotu Okulu

BALON PİLOT LİSANSI UÇUŞ EĞİTİMİ
KURS PROGRAMI

PROGRAMIN ADI : Balon Pilot Lisansı Uçuş Eğitimi Kurs Programı
PROGRAMIN DAYANAĞI : 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5580 sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanunu, 2920 sayılı Türk Sivil
Havacılık Kanunu, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği,
Özel Kurslar Yönetmeliği, 05.05.2005 tarih ve 24 sayılı
“Program Çerçevesi”, Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği
(SHY-1), Balon Pilotu Lisanslandırma Talimatı (SHT-1E
Rev.01)
PROGRAMIN SEVİYESİ : Bu program en az ortaöğretim mezunu yetişkinler için
hazırlanmıştır.
PROGRAMIN AMAÇLARI : Bu program ile kursiyerlerin;
1. Sivil havacılığın önemini kavramaları,
2. Havacılık hukuku hakkında bilgi edinmeleri,
3. Balonun teknik özelliklerini tanımaları,
4. Balon uçuşunun temel prensiplerini kavramaları,
5. Balon uçuşunda kullanılan haberleşme tekniklerini
kavramaları,
6. Balon uçuşunda gerekli güvenlik önlemlerini
almaları,
7. Balon uçuşunda acil durum prosedürlerini
tanımaları,
8. Hava hislerini ölçme becerisi geliştirmeleri,
9. Balonu farklı tekniklerde güvenli, kuralına uygun ve
yüksek standartta sevk ve idare etme becerisi
kazanmaları,
10. Havacılık ve balon uçuşu ile ilgili güncel teknik
gelişmeleri takip etmeleri,
beklenmektedir.
PROGRAMIN UYGULANMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1. Bu kurs programı; kursiyerlere balon pilot lisans eğitiminin gerektirdiği yeterlilik düzeyine
uygun eğitim vermek için hazırlanmıştır. Bu amaçla;
 Kursiyerlere gerekli teorik bilgi ve uçuş egzersizleri eğitimi verilir,
 Kursiyerlerin uçuş niteliklerinin yüksek standartta olması sağlanır.
2. Kurs programı sivil havacılık talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
3. Program teorik dersleri ve uçuş uygulamalarını kapsar.
4. Programda kursiyerlere verilecek teorik bilgi dersleri, uygulamalı balon uçuş eğitim dersleri
ile beraber yürütülecektir.
5. Konular bir sistem bütünlüğü içinde düşünülerek gerektiğinde geçmiş konuların tekrarı
yapılarak pekiştirilir.
6. Programda; hem teorik bilgi derslerinde, hem de uçuş uygulamalarında; anlatım, gösterip
yaptırma, bireysel çalışma yöntem ve teknikleri ile gösteri, soru cevap teknikleri uygulanır.
7. Kursiyer eğitime 15 gün veya daha fazla ara verirse tazeleme eğitimi uygulanır. Tazeleme
eğitimi, kursiyerin eğitime ara verdiği süreye göre belirlenir. Süre 15 gün ise 1 saatlik
3/4
tazeleme eğitimi verilir. Verilen aranın süresi 15 günden uzun ise eğitici tarafından
değerlendirilerek ilave uçuş eğitimi verilir.
8. Kurs programında uçuş öğretmenleri eğitim uçuşunda günlük aralıklı olarak 4 saat uçuş
süresini geçemezler.
9. Bu kurs programında birinci hafta teorik bilgi eğitimi verilir, ikinci haftadan itibaren teorik
bilgi eğitimi ile birlikte uçuş eğitimi de verilir.
10. Programda günlük en fazla 6 saat teorik bilgi eğitimi verilir.
11. Kurs esnasında özellikle güvenlik konusu üzerinde hassasiyetle durulur ve gerekli güvenlik
önlemleri alınır.
12. Program uygulamaları kayıt kabul de dahil olmak üzere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün
SHT-1E Rev.1 hükümleri dikkate alınarak yapılacaktır.
PROGRAMIN SÜRESİ
Teorik eğitim : Günde 4 saat x haftada 5 gün x 4,5 hafta = 90 saat
Uygulamalı eğitim : Günde 2 saat x haftada 5 gün x 2,5 hafta = 25 saat (Uçuş Eğitimi)
Toplam süre : 115 Saat
PROGRAMIN İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI
1. HAFTA
 TEORİK EĞİTİM
1. Hava Hukuku Kurallar
2. Balon Genel Bilgisi
3. Uçuş Performans ve Planlaması
4. İnsan Performansı ve Limitleri
5. Meteoroloji
6. Seyrüsefer
7. İşletme Prosedürleri
8. Uçuş Prensipleri
9. Haberleşme Usulleri
2. HAFTA
A. TEORİK EĞİTİM
1. Yakıt Kullanımı
2. Kaza Kırım ve İlk Yardım
3. Acil Durum Usulleri
B. UÇUŞ EĞİTİMİ
1. İntibak ( Balonu Tanıma )
2. Kalkış ve Tırmanış
3. Seviye Uçuşu
4. Yer Şekilleri ve Meteorolojik Hava Koşullarına Göre Kalkış Teknikleri
3. HAFTA
 UÇUŞ EĞİTİMİ
1. İniş ve İniş Teknikleri
2. Genel Tekrar
3. Acil Durumlar

4/4
4. HAFTA
 UÇUŞ EĞİTİMİ
1. Yalnız Kontrol Uçuşu
2. İlk Yalnız Uçuş
3. Yalnız Uçuş
4. Rüzgârlı Havada Uçuş ve İniş Teknikleri
5. HAFTA
 UÇUŞ EĞİTİMİ
1. Seyrüsefer
2. İrtifa Uçuşu
3. Yalnız Uçuş
4. Lisans Kontrol Uçuşu
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYLE İLGİLİ ESASLAR
Kurs sonunda Türk Hava Kurumu THKY- 317 Çok Hafif Hava Araçları Okulu Balon Uçuş
Eğitim Yönergesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
doğrultusunda sınavlar yapılır.
Balon Ticari Pilot Lisansı Uçuş Eğitimi teori ve uçuş derslerini başarı ile tamamlayan
kursiyer bu derslerden teorik ve acil durum olmak üzere iki sınava girer. Bu sınavların sonucunda
başarılı sayılabilmek için teorik sınavdan en az 75 puan, acil durum sınavından 100 puan alınmış
olması gerekir.
PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ARAÇ-GEREÇLER
 Balon taşıma aracı
 Balon (Balon pilot lisans eğitimleri için en fazla 105.000 feet/küp ebatlı sıcak hava
balonlarında verilebilir.)
 Kalkış alanı
 Bilgisayar
 Projeksiyon cihazı ya da tepegöz
 Harita
 GPS
 Çeşitli slaytlar
 Eğitim görevlileri tarafından hazırlanan ders notlarından yararlanılır.

balonpilotokulu@kapadokyabalonturu.com.tr